Ekta Kapoor Ganesh Visarjan

Ekta offered prayers to Bappa before the Visarjan.